Przemysław Jura
Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES), Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I). Ponadto aktywny Anioł Biznesu, jako indywidualny inwestor kapitałowy finansuje oraz rozwija projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju. Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Członek zarządu oraz rad nadzorczych kilku spółek prawa handlowego oraz fundacji. Sekretarz Komitetu Współpracy Nauki i Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2012-2013.Ekspert zewnętrzny Śląskiej Rady Innowacji istniejącej przy Marszalku Województwa Śląskiego.


Łukasz Zjawiński
Organizator TechMine Innovation Community,społeczności skupiającej i promującej przedsiębiorców i inwestorów działających w obszarze innowacyjnych technologii. Założycieli prezes TechMine Sp. z o.o. inwestującej w innowacyjne firmy o wysokim potencjale wzrostu i świadczącej consulting biznesowy. Wcześniej współzałożyciel i prezes TechMine Fund S.A. oraz założyciel i prezes Softical - jednej z pierwszych w Polsce firm tworzących aplikacje mobilne.


Grzegorz Dymek
Inwestor i przedsiębiorca. Ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej oraz MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Stockholm University School of Business. Od początku życia zawodowego związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, członek zarządu 2Si SA oraz prezes 2Si Software & Serwis sp. z o.o. Kolejne doświadczenia zdobywał jako dyrektor zarządzający Exorigo, członek zarządu TELE24 oraz jako prezes spółki Euromedic Poland. Jeden z fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem”. Jest członkiem Rady Nadzorczej notowanych na NewConnect spółek TELESTRADA oraz piLAB, wcześniej zasiadał też w Radzie Nadzorczej spółki Telemedycyna Polska (również notowanej na NewConnect).


Emilia Zwiewka
Ekspert ds. promocji i szkoleń w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja odpowiedzialna za promocję i konferencje. Od pięciu lat związana z branżą eventową. Koordynator ogólnopolskiego Forum Gospodarczego InvestExpo i cyklu ogólnopolskich konferencji InvestExpo Business Meeting skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ambasadorka Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu i Ekspert Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet. Pomysłodawca cyklu spotkań MultiKobieta XXI, które dają kobietom wsparcie w ich codziennej aktywności zawodowej i prywatnej a tym samym pozwalają osiągnąć założone cele jak sukces w życiu i biznesie. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Michal Púčať
Aktywny Inwestor i przedsiębiorca.Właściciel firmy TVRDEX oraz właściciel czterech firm z branży energetyki odnawialnej. Od 2001 roku –prowadzi działalność gospodarczą w zakresie komplementacji dostaw maszyn dla przemysłu mleczarskiego,  a od 1997 roku działalność gospodarcza, handel artykułami RTV i elektroniką.

 

Peter Sojcak
Aktywny Inwestor i przedsiębiorca. Prawcownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji. Od 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą w ramach pięciu spółek z o. o. w zakresie świadczenia usług konsultingowych, marketingu i handlu. Właściciel dwóch firm handlowych oraz świadczących usługi doradcze.

 
Iwona Czaplikowska
Zastępca Dyrektora Zespołu Doradztwa i Informacji w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Na Uniwersytecie Śląskim ukończyła studia wyższe na kierunku geologia oraz studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu administracji oraz rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Kentucky w Lexington. Od 2001 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dofinasowania z Funduszy Europejskich. Specjalizuje się w problematyce pomocy publicznej. Jako ekspert Enterprise Europe Network doradza małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii oraz pozyskiwania partnerów biznesowych. Wykłada w Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu pozyskiwania funduszy UE.


Ewelina Hutmańska
Wiceprezes Zarządu w firmie Capital – Europejski Consulting Inwestycyjny Sp. z o.o., zajmującej się doradztwem w zakresie finansów. Od dwóch lat związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych w zakresie kierowania projektem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie informatycznej, gdzie kierowała rozwojem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem. Ekspert w zakresie zarządzania i badania relacji z klientem, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania sprzedażą oraz budowania strategii komunikacyjnej firm. W swojej kilkuletniej karierze przeprowadziła wiele szkoleń w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Autorka kilku artykułów eksperckich z zakresu budowania relacji w biznesie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej
w Katowicach o specjalizacji komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym.


Marcin Wilk
Dyrektor ds. Sprzedaży w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO Banku Polskiego w Katowicach. Zarządza w PKO BANKU POLSKIM SA grupą Oddziałów w szerokim aspekcie działalności biznesowej Banku, w tym w obszarach Klienta Indywidualnego, Bankowości Osobistej, MSP oraz Finansowania Nieruchomości i Rynku Mieszkaniowego. Specjalizuje się w tematyce zarządzania sprzedażą i finansowania przedsiębiorstw w zakresie projektów inwestycyjnych, strukturyzacji transakcji i płynności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 2002 roku związany z branżą finansową, pracował w obszarze zarządzania sprzedażą produktów i usług finansowych, a także zarządzał i koordynował proces obsługi portfeli wierzytelności w największych spółkach w sektorze w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego na Wydziałach Społecznych i Ekonomicznych.


Piotr Wojaczek
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce; Członek  Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego; Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz  Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie doktorant studiów DBA Polskiej Akademii Nauk. Pod jego kierownictwem Zarząd Spółki opracował i wdraża „Plan Rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” oraz opartą na długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy z Inwestorami strategię marketingową Spółki, dzięki której strefa jest niekwestionowanym liderem polskich SSE. Szesnaście lat funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  to  zagospodarowane kilka Parków Przemysłowych o łącznej  powierzchni ponad 1000 ha gruntów, w których dzięki pozyskanym dla Śląska inwestycjom  za prawie 20 miliardów PLN powstało  ponad 47 tysięcy miejsc pracy. Laureat licznych nagród, w tym: przyznawanej w ramach programu ISTTD ARCHITECTS & PIONEERS AWARDS PROGRAM  nagrody w kategorii DEVELOPING NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli).


Joanna Dąbrowska
Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP”, utworzonym w przy Związku Banków Polskich. Autor licznych artykułów promujących Program ramowy CIP, w szczególności instrumenty bezpośrednio adresowane do instytucji finansowych udzielających finansowania mikro-, małym i średnim firmom. W latach 1997-2007 – pracownik w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (BISE, później DnB NORD) odpowiedzialny za współpracę  z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz linie kredytowe przeznaczone na finansowanie inwestycji samorządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej oraz we współpracy z francuską organizacją pozarządową o zasięgu międzynarodowym, działającą m.in. w obszarach tematycznych: handel światowy, globalizacja i organizacje społeczno-zawodowe.


Tomasz Kurek
Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Przedsiębiorca, trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim w organizacjach pozarządowych i firmach. Specjalizuje się w przygotowaniu długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami (metodyka PCM oraz łańcucha krytycznego). Autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie projektów. Dyrektor Departamentu Inwestycji oraz członek zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. W ciągu kilku lat przeprowadził liczne szkolenia na uczelniach wyższych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na innowacyjne projekty. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


Aleksandra Wanat
Dyrektor ds. Rozwoju i Analiz Ekonomicznych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Absolwentka międzynarodowych stosunków ekonomicznych i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania; obecnie finalizuje studia International Business w ramach programu Executive MBA Coventry University oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związana z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w której odpowiada za m.in. kwestie strategiczne, projekty unijne i sprawy ekonomiczne. W latach 2009-2012 Ekspert Śląskiej Rady Innowacji oraz Przewodnicząca ogólnopolskiej Rady Punktów Konsultacyjnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 roku Konsultant Krajowego Systemu Usług akredytowany przez PARP, od 2010 Przedstawiciel Regionu Śląskiego w Radzie Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług.  Autorka kilkudziesięciu artykułów prasowych, trener, doradca, ekspert komisji oceny wniosków o dofinansowanie, prelegentka i panelistka konferencji, kongresów i forów gospodarczych.

 

Anna Będkowska
Kierownik Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Główny Specjalista ds Instrumentów Finansowych w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., związana od początku pracy zawodowej z sektorem finansowym, w tym bankowym, obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, klientów indywidualnych w obszarze produktów i usług finansowych, ubezpieczeniowych, bankowości hipotecznej i produktów dla msp z praktyką zarządzania zespołami i zarządzaniem realizacją zadań placówki bankowej, w tym zapewnienia kompleksowego nadzoru działania w zakresie sprzedażowym, administracyjnym i kadrowym. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw oraz w trakcie studiów podyplomowych Menedżer Innowacji organizowanych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej Wydział  Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)” nr POKL.08.02.02-24-003/11.

 

Iwona Gaweł
Prezes Zarządu ARP Sp. z o.o., lat 40, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie. Była właścicielem firmy „Zarządzanie i Doradztwo Finansowe”. Od 2006 r. jest Prezesem Zarządu ARP, a od sierpnia 2007 r. koordynatorem Polish Wood Cluster. ARP realizuje trzy duże projekty unijne dot. udoskonalenia niskotemperaturowej suszarni na biomasę, umocnienia współpracy partnerów Klastra oraz utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego branży drzewnej i energetycznej i Centrum Transferu Technologii.

 

Krzysztof Bełech
Prezes Zarządu/Dyrektor Inwestycyjny, założyciel SATUS, realizuje: zarządzanie strategiczne i politykę inwestycyjną, rozwój współpracy z partnerami i instytucjami naukowo badawczymi, ocenę inwestycji, monitoring, wyjścia z inwestycji, marketing.
W strukturze dodatkowo pełni funkcję Członka Komitetów Inwestycyjnych JCI Venture, FZ KPT, AI NOT, Technopark Gliwice, Akcelerator Technologii Fundacja UŁ. Zarządzał procesami oceny kilkuset projektów inwestycyjnych,zakończonych kilkudziesięcioma wejściami kapitałowymi. Współzałożyciel BDM TFI SA. W latach 1996-2002 makler papierów wartościowych, dyrektor handlowy firmy VEGA S.A. W ramach prowadzonej działalności doradczej zrealizował prace przygotowawcze kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych i transakcji kapitałowych. Autor kilkunastu podręczników, wytycznych i modeli do przygotowania oraz oceny inwestycji, m.in. dla Ministerstwa Gospodarki, urzędów marszałkowskich, funduszy ochrony środowiska, instytucji otoczenia biznesu.
 

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019