Nowe ustalenia prawne z korzyścią dla przedsiębiorców

Resort gospodarki dąży do wprowadzenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w założeniu ma być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców niż dotychczas obowiązujące przepisy. Wersja robocza ma być szeroko konsultowana, dzięki czemu wzięte pod uwagę zostaną nie tylko prawa i potrzeby osób prowadzących firmy, ale również zwykłych obywateli. Idea, towarzysząca powstaniu nowej ustawy, to zagwarantowanie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej w aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju. Dotychczas obowiązujące przepisy pochodzą z 2004 roku i Ministerstwo dostrzega potrzebę ich nowelizacji.

Samo pojęcie działalności gospodarczej ma zostać rozszerzone. Nowa definicja podaje, że jest to „stała działalność zarobkowa lub mająca inny cel gospodarczy wykonywana na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły”, a zatem działalność gospodarcza nie jest już utożsamiana wyłącznie z osiąganiem zysku.

W trosce o prawa przedsiębiorców

Ważnym punktem nowej ustawy ma stać się tak zwana „karta praw podstawowych dla przedsiębiorców”. Ma ona dotyczyć przede wszystkim relacji pomiędzy administracją państwową a właścicielami firm. Nowe przepisy mają za zadanie wzmocnić pozycję przedsiębiorców dzięki bardzo jasnemu sformułowaniu zasad wykonywania działalności gospodarczej. Jak zapowiadają twórcy ustawy, przygotowywane przepisy będą wprowadzały wiele zmian do dotychczas obowiązujących ustaleń, co z pewnością przełoży się na objętość dokumentu, z którym powinni zapoznać się przedsiębiorcy.

Zasady prowadzenia biznesu

Prawo działalności gospodarczej w nowej odsłonie ma zawierać piętnaście zasad prowadzenia biznesu. Pierwsza z nich dotyczy wolności podejmowania działalności gospodarczej, równości i niedyskryminacji, a zatem daje przedsiębiorcom szerokie pole do podejmowania działań, ale w jej uszczegółowieniu pojawia się ważne zastrzeżenie, iż wolność gospodarcza nie wyklucza nakładania określonych obowiązków na właścicieli firm. Kolejne zasady dotyczą takich kwestii, jak: domniemana uczciwość przedsiębiorcy; założenie, że działania, które nie są prawnie zabronione, są dozwolone oraz jednokrotnego przekazywania informacji. Dużą uwagę ustawodawca przywiązuje do zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu działalności gospodarczej – zgodnie z tą zasadą właściciele firm powinni działać w taki sposób, by uwzględniać słuszne interesy konsumentów, potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz prawa pracowników, przede wszystkim ich godziwego wynagrodzenia.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt Prawa działalności gospodarczej przewiduje następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej:

- jednoosobowa działalność gospodarcza,

- spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, europejska)

- oddział przedsiębiorstwa zagranicznego,

- fundacja,

- spółdzielnia,

- bank spółdzielczy,

- SKOK.

 

12 stycznia 2023