Warunki opodatkowania działalności podatkiem liniowym

Prowadząc działalność gospodarczą i uzyskując z tego tytułu dochody, osoby fizyczne mają możliwość wybrania opodatkowania tego dochodu stałą stawką w wysokości 19 %. Jest to tzw. podatek liniowy. Istnieje jeden warunek. Należy złożyć oświadczenie, że wybiera się właśnie tę formę opodatkowania.

Charakterystyka podatku liniowego

Podatek liniowy należy do ogólnych zasad rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Oblicza się go uznając za podstawę faktycznie uzyskany dochód. Dochód ustalany jest poprzez odjęcie od zysku z działalności kosztów uzyskania przychodu. Wybierając stawkę 19% jako sposób rozliczania z fiskusem przedsiębiorca powinien wykazywać przychody i koszty w ewidencji. Może prowadzić zarówno podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i zgodne z przepisami rachunkowości księgi rachunkowe.

Podatek liniowy wymaga rozliczenia się niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Przedsiębiorca powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy już za pierwszy miesiąc, w którym uzyskał dochód. Zaliczki można wpłacać z częstotliwością miesięczną lub kwartalną. Z kwartalnego rozliczenia mogą korzystać podatnicy, których dochód wraz z podatkiem od towarów i usług VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 1.200.000 euro. Chodzi o równowartość tej sumy wyrażoną w walucie polskiej. Co kwartał mogą rozliczać się także przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność.

Opłacalność podatku liniowego

Podatek liniowy może być dla przedsiębiorcy opłacalny zwłaszcza w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, gdy jego roczny dochód nie jest niższy, niż 100 tys. zł. Nie dokonuje on rozliczenia dochodu wraz  ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz nie korzysta z ulgi na dzieci i ulgi za Internet. W takim przypadku traci on bowiem prawo do ulg, które przysługują jedynie przedsiębiorcom rozliczającym się za pomocą skali podatkowej. 

Podatek liniowy jest opłacalny również wtedy, gdy oprócz prowadzenia własnej działalności przedsiębiorca uzyskuje dochody również z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej (np. umowa o pracę). Większość ulg podatkowych można wówczas uwzględnić w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Należy jednak mieć na uwadze, że w tej sytuacji  konieczne jest złożenia dwóch deklaracji rocznych.

Istnieje jeszcze jeden warunek skorzystania z podatku liniowego. Podatnik nie powinien świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to przede wszystkim usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie oraz tego samego roku podatkowego.  

 

13 października 2022