Kapitał własny z zysku zatrzymanego

Sposobów na samofinansowanie firmy jest kilka. Dzięki samofinansowaniu nie zaciągamy kredytów, gdyż korzystamy ze środków własnych pozyskiwanych w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli z zysku i odpisów amortyzacyjnych. Jedną z opcji takiego działania jest kapitał własny z zysku zatrzymanego. W tym przypadku właściciele, akcjonariusze lub udziałowcy rezygnują z części zysku przedsiębiorstwa, aby mógł on zostać refinansowany.

Kapitał z zysku zatrzymanego

Kapitał z zysku zatrzymanego pokazuje wkład właścicieli w rozwój firmy. Nie jest to kapitał bezpłatny i pozbawiony kosztów. Utworzenie go odbywa się po podjęciu decyzji przez udziałowców lub akcjonariuszy o rezygnacji z bieżącej wypłaty dywidend, oczekując na przykład wzrostu cen posiadanych przez nich akcji lub gwarancji wypłaty wyższych dywidend w przyszłości.

Lepszy sposób niż emisja akcji

Kapitał z zysku zatrzymanego jest bardzo opłacalną alternatywą dla emisji akcji. Emisja akcji to nic innego jak podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną, czyli po prostu tworzenie nowych akcji. Zgromadzenie Walne akcjonariuszy określa grupę docelową sprzedaży, określa cenę emisyjną nowych akcji lub przyznaje je bez konieczności zapłaty. Aby zrealizować zaplanowane inwestycje i rozwinąć firmę lepiej skorzystać z kapitału z zysku zatrzymanego. W tym przypadku firma nie ponosi kosztów związanych z emisją akcji oraz utrzymuje stabilną kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Samofinansowanie

Samofinansowanie spółki jest bezpieczną formą finansowania. Fundusze włożone w firmę przez jej właścicieli, udziałowców lub akcjonariuszy nie są jedynym sposobem na rozwój przedsiębiorstwa. Zysk zatrzymany w jednostce wynika z podziału zysku netto wypracowanego przez dany podmiot w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część zatrzymaną w celu reinwestycji tych środków. Często właściciele rezygnują z dzielenia części zysku spółki wiedząc, że będzie on inwestowany i pomoże firmie się rozwijać. Samofinansowanie działalności ma charakter długoterminowy i statyczny. Może być nazwany także kapitałem rezerwowym.

19 kwietnia 2020