Jak wygląda obowiązek współdzielenia w zarządzaniu majątkiem wspólnym?

Rzecz jasna małżonkowie są uprawnieni w równej mierze do zarządzania majątkiem wspólnym, ale w pewnych granicach. Jednak w braku porozumienia, prawo nie pozwala na dowolne dysponowanie majątkiem przez jednego małżonka. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący obowiązku współdzielenia w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Przeczytaj go koniecznie!

Zarząd majątkiem

Zacznijmy od tego, że małżonkowie współdziałają w zarządzie majątkiem wspólnym. W związku z tym żona powinna informować o stanie tego majątku i o czynnościach, jakie zamierza podjąć. Chodzi oto, że zarząd polega na dokonywaniu czynności prawnych i faktycznych dotyczących konkretnych przedmiotów składających się na majątek wspólny. Otóż w jego zakres wchodzi więc zbywanie i nabywanie składników tego majątku, obciążanie ich zastawem, hipoteką, zaciąganie zobowiązań ich dotyczących, ale też czynności takie jak naprawy, używanie rzeczy i pobieranie z nich pożytków. Oddanie mieszkania w najem i sprzedaż samochodu należą do czynności zarządu. Jedynie działania, które nie odnoszą się do konkretnego składnika majątku wspólnego nie są czynnościami zarządu, będzie to np. poręczenie.

Sprzeciw, a skuteczność działań małżonka

Warto wspomnieć także o tym, że małżonek, który nie zgadza się na zmiany wprowadzane przez drugą stronę, może się im sprzeciwić. Chodzi oto, że prawo to nie przysługuje mu wobec działań polegających na bieżącym zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach działalności zarobkowej. Dlatego można kwestionować tylko większe „zmiany w mieszkaniu”, np. remont. Jednak należy pamiętać, że sprzeciw nie zawsze jest skuteczny. Ponadto sprzeciw powinien poprzedzać dokonanie czynności. A w przypadku umów, należy go zgłosić również kontrahentowi małżonka. W razie nieuwzględnienia tego sprzeciwu pokrzywdzony małżonek powinien zwrócić się do sądu rodzinnego, który rozstrzygnie tę sprawę w ramach orzekania o istotnych sprawach rodziny. Sad może uznać taką czynność za bezskuteczną. Pomimo prawidłowo wyrażonego sprzeciwu, żona może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udzieli zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Zgoda – konieczna w pewnych sytuacjach

No cóż, w świetle prawa, czynności najbardziej doniosłe dla stanu majątkowego małżonków muszą być podjęte za zgodą małżonka. Do czynności tych należą:

- czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

- czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

24 grudnia 2020