Podział majątku małżonków. Jak załatwić to na początku rozwodu?

Decydując się na związek małżeńskich bez podpisania intercyzy, dobrowolnie zgadzamy się z powstaniem wspólności majątkowej. Od tego momentu wszelkie nowo nabyte dobra materialne są wspólną własnością obojga małżonków. Dopiero po ustaniu wspólności ustawowej możliwy jest podział majątku - zwykle w przypadku rozwodu. Jak załatwić podział majątku na początku rozwodu?

 

Majątek wspólny i osobisty małżonków

Na początku powinniśmy rozgraniczyć majątek wspólny i osobisty. Pozwoli nam to uniknąć pewnych nieporozumień w dalszym toku postępowania. W skład majątku osobistego wchodzą wszelkie dobra otrzymane na skutek dziedziczenia lub darowizny oraz te, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Do tego rodzaju majątku zaliczamy także przychody pochodzące z praw autorskich, nagrody, a także rentę z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej. Odszkodowania i zadośćuczynienia również wchodzą w skład tego majątku.

W przypadku majątku wspólnego mówimy o nieruchomościach i ruchomościach, wynagrodzeniu i oszczędnościach zgromadzonych po zawarciu związku małżeńskiego, wszak zgodnie z prawem wszystkie dobra materialne wchodzą w skład wspólnej własności - łącznie z środkami zgromadzonymi na funduszach emerytalnych. To czy uda nam się to załatwić na początku rozwodu ma zwykle związek z tym, w jakiej atmosferze kończymy nasze małżeństwo. W przypadku, gdy strony są zgodne co do podziału - jest to tylko formalność.

Ustanie wspólności majątkowej

Zgodnie z polskim prawem wspólność majątkowa małżeńska ustaje w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji małżonków, w przypadku ubezwłasnowolnienie jednego z nich, a także w sytuacji ustanowienia rozdzielności majątkowej w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej lub w drodze postępowania sądowego. Ustanie wspólności majątkowej jest warunkiem przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. W większości przypadkach do podziału majątku dochodzi w przypadku rozwodów, gdy małżonkowie nie widzą już szans na uratowanie swojego małżeństwa.

Sposoby podziału majątku

Istnieją trzy sposoby podziału majątku wspólnego. W pierwszym przypadku składniki majątku są dzielone między małżonków. Jeśli jedna ze stron w wyniku podziału otrzyma przedmioty majątkowe o niższej wartości niż przysługującego mu udziału, wówczas może domagać się od małżonka dopłaty w celu wyrównania różnic. Drugim sposobem jest przyznanie przedmiotów majątkowych jednej stronie. Druga wówczas może domagać się finansowej spłaty swojej części. W ostatnim przypadku sąd może orzec, że należy przedmioty majątkowe sprzedać, a pieniądze podzielić proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w majątku.

Kwestie formalne podziału majątku małżonków

Chcąc doprowadzić do podziału majątku między małżonkami, należy wnieść do sądu rejonowego stosowny wniosek wraz z opłatą stałą wynoszącą 300 lub 1000 złotych. Jej wysokość zależy od zgodności stron co do wspomnianego podziału. Oczywiście w przypadku zgodnego podziału wpłacamy tę niższą stawkę. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli rozstajemy się z partnerem w zgodzie, dobrym rozwiązaniem jest podział nieruchomości na drodze sądowe. Jest to tańsza alternatywa od notariusza. W przypadku, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, np. co do uczciwych poczynań małżonka w trakcie rozwodu, warto udać się na konsultację adwokacką, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

 

24 listopada 2022