Ryczałt. Korzystna forma opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako niezwykle korzystna forma opodatkowania jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców. Jeżeli więc zakładasz własną działalność gospodarczą, warto rozważyć ryczałt, który może okazać się realną szansą na spore oszczędności w budżecie firmy.

Krótka charakterystyka ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo możliwość przyjęcia innej, niż ogólnie stosowana, formy opodatkowania niektórych osiąganych przychodów. Ryczałt jest stałą formą opodatkowania, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Może więc wynosić 20%, 17%, 8,5%, 5,5%  lub 3,0%. Przedsiębiorca jest zobowiązany w tym przypadku do odprowadzania podatku dochodowego od wypracowanych przez siebie przychodów.

Warto podkreślić, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybrali tę formę opodatkowania. W przypadku gdy prowadzili już działalność w poprzednim roku, mają możliwość skorzystania z ryczałtu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczyły wysokości 150.000 euro (równowartość w walucie polskiej). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października poprzedniego roku podatkowego. Limit przychodów, po przekroczeniu którego należy przejść na podatek ogólny, nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym dopiero założyli swoją działalność. Są oni zobowiązani do określenia, czy przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył ustawowego limitu w następnym roku podatkowym.

Kto może korzystać z prawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Prawo do opodatkowania ryczałtem mają przede wszystkim osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz osoby fizyczne będące osobami duchownymi. Należy mieć jednak na uwadze fakt , że zakres ten jest ograniczony licznymi wyjątkami na podstawie, których dany podmiot nie może korzystać z ryczałtu. Niespełnienie warunków decydujących o tym, że określone czynności należą do pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje, że podmioty takie nie mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu.

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać o tym, że ten sam przychód może być obciążony u danego podatnika tylko jednym podatkiem danego rodzaju. Jeżeli więc przedsiębiorca opłaca od przychodów podatek w formie karty podatkowej, to nie może jednocześnie od tych samych przychodów opłacać ryczałtu ewidencjonowanego.

 

9 listopada 2022