GOŚCIE HONOROWI IV FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO


Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, w latach 2007-2010 wicewojewoda śląski. Ukończył studia wyższe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kształcił się także na podyplomowych studiach europejskich  na Politechnice Śląskiej.  W latach 1996 - 2000 był menadżerem ds. promocji w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Od 2000 do 2007 roku skarbnik miasta Pszczyna. Od grudnia 2007 Adam Matusiewicz sprawował funkcję wicewojewody śląskiego. Do jego obowiązków należały m.in. nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, opieka społeczna, inwestycje infrastrukturalne w ramach kompetencji wojewody. Sprawował także nadzór nad m.in. kuratorium oświaty, inspekcją transportu drogowego, nadzorem budowlanym i konserwatorem zabytków. Był także odpowiedzialny za kontakty urzędu wojewody ze społecznością Podbeskidzia. W swojej karierze edukacyjnej ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe m.in. egzamin na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

 

PRELEGENCI IV FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO


Dr Mieczysław Bąk – Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, która od 1993 r. zajmuje się promowaniem etyki w biznesie. Kierował m.in. badaniami w zakresie MSP - dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzje i przejęcia firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi przez KIG, CIPE, PHARE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wraz z zespołem Fundacji, na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, opracował Kodeks etyczny, który jest wzorem przy tworzeniu przez przedsiębiorców własnych kodeksów. Współautor Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play", który ma na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w stwarzaniu godziwych relacji i warunków pracy, ale także w podniesieniu ich świadomości w zakresie szeroko pojętej etyki w relacjach z pracownikami. Dr Bąk jest także Przewodniczącym Komisji Ogólnopolskiej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który od 1998 r. promuje etykę w działalności gospodarczej rozumianą jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.


Dr inż. Aleksander Bąkowski  - Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).Od roku 2000 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi i realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji. W latach 2009-2011 kierownik międzynarodowego zespołu ekspertów wspomagającego udział Ukrainy w programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej.


Jacek Błoński - Szef Lewiatan Business Angels – największej i najbardziej aktywnej sieci inwestorów indywidualnych funkcjonującej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W 2009 roku, jako pierwszy Polak i przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej został wybrany wiceprezydentem Zarządu European Business Angels Network (EBAN). Absolwent jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie – IESE Business School w Barcelonie, gdzie ukończył Advanced Management Program oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł magistra z Zarządzania Finansami.Przed doświadczeniami związanymi z transakcjami Business Angels oraz Venture Vapital Jacek Błoński pracował w takich firmach jak: Simon Kucher and Partners, Enterprise Investors Corporation oraz dla BMW Group w Polsce i Niemczech pełniąc rolę Kierownika ds. Produktu i Polityki Cenowej.Pełnił również rolę eksperta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie “Patent Plus”.


Anna Bobka-Adwent - Dyrektor Zespołu ds. Regionalnej Instytucji Finansującej w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność Finanse i inwestycje, a także studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania strefy euro. Od 2000 roku pracuje w  Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach gdzie zajmuje się programami wsparcia przedsiębiorczości. Początkowo pracowała w Funduszu Pożyczkowym, udzielając preferencyjnych pożyczek dla MŚP na rozwój działalności i tworzenie nowych miejsc pracy. W 2004 roku przeszła do Zespołu obsługującego dotacje udzielane ze środków Unii Europejskiej. W 2009 roku została Dyrektorem tego Zespołu. Była bezpośrednio zaangażowana w realizację programów przedakcesyjnych Phare, a następnie funduszy strukturalnych SPO WKP i ZPORR. Obecnie nadzoruje wdrażania wybranych Działań POIG w województwie śląskim.


 


Tadeusz Donocik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1990 prezes – współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej około 400 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą.  Od 1993 roku Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z której to ramienia w latach 2004 – 2006, podejmował działania jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli (EKES). W latach 2006 - 2010 z ramienia KIG, uczestniczył w pracach Podkomitetu ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, jako przedstawiciel grupy pracodawców. W latach 1996 – 1997 Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, a w latach 1998 – 2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 1999 – 2000 Pełnomocnik Rządu, Komisarz Generalny Polskiej Sekcji EXPO 2000 w Hanowerze. Od 2002  Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS – Silesia, a od 2003 Członek Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1997 autor licznych referatów, wystąpień i prezentacji na seminariach w Polsce i w innych krajach Europejskich, a także w Brazylii, Tajwanie, Japonii, Iraku, na Światowych Kongresach i misjach gospodarczych. Od 1982 roku prywatny przedsiębiorca.


Katarzyna Duda - Specjalista ds. kontaktów z pomysłodawcami w projekcie „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” Agencji Rozwoju Pomorza SA. W latach 2009 – 2012 konsultant Regionalnej Instytucji Finansującej w Gdańsku oraz akredytowany, w ramach Krajowego Systemu Usług, konsultant Regionalnego Punktu Konsultacyjnego ARP SA. Doradza w zakresie pisania biznesplanów, prezentowania pomysłów oraz budowania strategii rozwoju firmy. Redaktor, autor cyklu artykułów na temat możliwości pozyskania kapitału od inwestora, w tym w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

 


Jacek Frejlich - Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, oraz handel międzynarodowy i finanse w Lancaster University w Anglii. Z bankowością związany jest od 1990 roku, z wyjątkiem około 5-letniego demariażu, podczas którego pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Administracyjnego w dużych korporacjach. Drogę zawodową rozpoczął od pracy w ING Banku Śląskim. Centrum Banku Śląskiego jest spółką w 100 proc. kapitałowo zależną od ING Banku Śląskiego. Jego historia jest ściśle związana z zarządzaniem budynkami w Katowicach: Centralą Banku Śląskiego oraz obiektem o charakterze komercyjnym Chorzowska 50. W ostatnich latach dodatkowo Spółka zarządza nieruchomościami w Warszawie: przy ulicy Powsińskiej oraz budynkiem przy ul. Malczewskiego. Podstawowym zadaniem Centrum Banku Śląskiego jest przede wszystkim zarządzania obiektami, potocznie zwanymi „obiektami trudnego portfela”. Poza prezesurą w Centrum Banku Śląskiego odpowiada za portfel kapitałowy Banku, w tym jego spółki zależne, a także badanie zgodności środowiska kontrolnego w obszarze raportowania finansowego wynikająca z postanowień ustawy amerykańskiej Sarbanes Oxley Act.


Ewa Gołębiowska - Jest dyrektorem Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, unikalnego miejsca, w którym spotykają się nowoczesność i tradycja. Dynamizm i profesjonalizm działania Zamku przyciąga przedsiębiorców, projektantów i tych, dla których innowacyjność nie jest tylko modnym słowem.

 

 

 


Artur Górecki - Prezes Zarządu STANDARDER.Pl, spółki doradczej specjalizującej się w problematyce ochrony danych osobowych, świadczącej usługi w zakresie  poprawnego przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT na których te dane są przetwarzane i przechowywane. Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w dziedzinie ekonomii. Posiada duże doświadczenie  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora małych i średnich.

 


Wojciech Grzyb - Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.  Ekspert z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii oraz metod pozyskiwania przez MŚP finansowania zewnętrznego. W latach 2006 -2008 menedżer  Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SilBAN utworzonej przez Fundusz Górnośląski w Katowicach. W Fundacji pełnił nadzór nad projektem PSAB-I , doradca ekonomicznym Rady Naukowej Instytutu. Koordynator Projektu 5.2 Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach realizowanego przez Park Naukowo - Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o. oraz Poznański Park Naukowo - Technologiczny oraz specjalista ds. inwestycji kapitałowych w ramach projektu 3.1 realizowanego przez Park Naukowo - Technologiczny Eurocentrum Sp. z o.o.


Marcin Jaroś - Ekspert ds. Dotacji, CAPITAL - Europejski Consuliting Inwestycyjny. Od 2011 roku prezes Fundacja Wspierania Edukacji Energetycznej Społeczeństwa 4E oraz Fundacja Rozwoju Rynku I Samorządności. Ukończył szkolenia uprawniające do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem w organizacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 oraz do przeprowadzania auditów wewnętrznych.

 

 

 


Anna Jordyga - Przedsiębiorca i Inwestor, jest autorką projektu skierowanego do kobiet, który ma na celu ułatwić im start w biznesie oraz dodaje odwagi do podejmowania decyzji o zmianach z swoim życiu. Stosując przy tym zasady psychologii biznesu, mentoring i coaching. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z Lecce Pen Polska sp. z o.o. na stanowisku Prokurenta oraz współpracując ze Śląską Telewizją Kablową na stanowisku  Dyrektora Marketingu i Sprzedaży. Od 2005 roku właściciel firmy telemarketingowej Calling Polska sp. z o.o., która obsługiwała rynek niemiecki i włoski zatrudniając ponad 50 pracowników. Finalistka konkursu „Menager roku 2001 w Branży Komunikacji Kablowej” oraz założycielka i członek w funkcji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Menedżerów Call Center”. W 2010 roku rozpoczęła nowy kierunek działań  angażując się w projekty wspierające kobiety w biznesie „Projekt Bogata Kobieta – czyli jak być kobietą niezależną” oraz „Bezpieczny Przedsiębiorca”.  Obecnie kierując tymi projektami  jako IBT Anna Jordyga  współpracuje z ponad 100 niezależnymi przedsiębiorcami. Nieustannie wskazuje drogę do niezależności życiowej kobietom, jej wiedza i doświadczenie stało się inspiracją dla wielu kobiet w drodze do ich własnego rozwoju.


Przemysław Jura - Wybitny ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest członkiem zarządu oraz rad nadzorczych kilku spółek prawa handlowego oraz fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży doradztwa finansowego oraz inwestycji krajowych i zagranicznych. Zarządzał licznymi konsorcjami m.in. Centrum Atomistyki, Polskie Elektrownie Wiatrowe, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Inwestycyjnych. Posiada m.in.: Akredytacje Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Certyfikat Akredytowanego Konsultanta Audytu  Projektów Europejskich w ramach Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff - European Funds Advisor, Certyfikat Project Management PRINCE 2; Certyfikat Akademii Innowacji i Venture Capital. Jest koordynatorem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja oraz aktywnym inwestorem kapitałowym.


Elżbieta Kazibut-Twórz - Z wykształcenia i zawodu dziennikarz, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie redaktor i szef działu projektów specjalnych Polskapresse i Dziennika Zachodniego. Wcześniej – redaktor naczelna Dziennika Zachodniego, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji Trybuny Śląskiej, wiceprezes spółki z o.o. „Goniec Górnośląski” i redaktor naczelna „Gońca Górnośląskiego”. Współzałożycielka Śląskiej Akademii Ekologicznej, współtwórca ogólnopolskiej akcji społecznej „Szkoła bez przemocy” prowadzonej pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego, członek Komitetu Budowy Hospicjum dla Dzieci „Cordis” w Mysłowicach-Katowicach. Laureatka  nagrody  „Narcyz 2007” – przyznawanej  najaktywniejszym społecznie i zawodowo kobietom województwa śląskiego oraz nagrody „Ostre Pióro 2008” – przyznawanej przez  Business Centre  Club w Warszawie za „aktywny udział w promowaniu gospodarki rynkowej oraz gospodarczej integracji w ramach Unii Europejskiej”.


Izabela Kielczyk - Prowadzi sesje business coachingu dla menedżerów, szefów działów, szefów przedsiębiorstw i organizacji. Pracuje na zlecenie firm oraz osób prywatnych. Zajmuje się career coachingiem oraz prowadzi indywidualne sesje rozwoju osobistego. Wspiera swoich Klientów w odkrywaniu indywidualnych talentów, zdolności i zasobów. Pomaga zdefiniować cele, a następnie je osiągnąć. Towarzyszy w aktywnym poszukiwaniu własnych indywidualnych rozwiązań. Pracuje w oparciu o autorskie programy szkoleniowe z obszaru psychologii biznesu –autoprezentacji, mowy ciała, komunikacji i technik wywierania wpływu. Realizuje również projekty z obszaru doradztwa personalnego, rekrutacji i motywowania pracowników, opracowuje systemy nagradzania oraz indywidualne programy szkoleń dla osób, organizacji biznesowych i instytucji publicznych. Wiceprezes Zarządu Ypsilon Media – agencji kreacji wizerunku biznesowego, Certyfikowany coach International Coaching Community (ICC), Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wydziału Psychologii Społecznej, Członek Samorządu Zawodowego Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Prezes Rady Psychologii Biznesu w Europejskim Forum Właścicielek Firm, Twórca i kierownik Pracowni Psychoterapii w Warszawie, która specjalizuje się w rozwoju osobistym, life coachingu i psychoterapii.


Piotr Kupczak - Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS, realizuje: budowanie relacji z Inwestorami sieci, promocję marki SATUS oraz poszukiwanie koinwestorów dla spółek portfelowych. Ukończył kierunek Bankowość i Finanse na WSFiP w Bielsku-Białej oraz Zarządzanie w programie MSM/MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Ponadto uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach z zakresu doradztwa inwestycyjnego, rynków kapitałowych, instrumentów pochodnych oraz zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu relacji z klientami segmentu Private Banking, tworzeniu i doborze usług z zakresu Wealth Management oraz zarządzaniu samodzielnymi placówkami bankowymi. Pełnił funkcję m.in. Dyrektora Oddziału Deutsche Bank PBC S.A.

 


Dariusz Lenkiewicz - Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2001-2010 asystent potem adiunkt w Instytutcie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, odpowiedzialny za opracowywanie technologii materiałów elektronicznych do zastosowań w tzw. Niebieskiej Optoelektronice oraz za kreowanie i realizacje projektów naukowo, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nowoczesnych technologii materiałowych. Od 2010 główny specjalista w Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialny za: tworzenie kultury relacji i rozwijanie kontaktów nauka-biznes, koordynację projektów wdrożeńopracowanych technologii na uczelni do przemysłu oraz identyfikacje oferty dostępnych technologii na uczelni i zapotrzebowania biznesu.


Jarosław Ławrynowicz - Prezes zarządu spółki Zakład Ekspertyz Gospodarczych – koncentrującej się na  udostępnianiu narzędzi do organizacji finansowania pozakredytowego podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych oraz instytucji finansowych (w tym banków)  z  sekurytyzacją należności włącznie. Spółka utworzyła  Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji, obsługującą Emisyjne Systemy Transakcyjne dedykowane Niepublicznym Internetowym Rynkom Kapitałowym.  Wcześniej prezes zarządu Wydawnictwa Papierów Wartościowych spółka z o.o. w Warszawie, dyrektor Departamentu Lokalnych Instrumentów Finansowych Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach; . Uczestnik procesu legislacyjnego w fazie sejmowych (Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz) i senackich prac nad ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Autor publikacji związanych z pozakredytowymi formami finansowania, oraz opracowań prezentowanych na konferencjach poświeconych sekurytyzacji należności; obrotowi wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem technik sekurytyzacyjnych. Moderator panelu „Modelowe ujęcie struktury transakcji sekurytyzacyjne w świetle obowiązujących aktów prawnych”. Współautor modelowych zastosowań technik finansowania dla JST prezentowanych na VIII Samorządowym Forum kapitału i Finansów w październiku 2010 roku oraz na InvestExpo w kwietniu 2011 roku.


Jerzy Małkowski - Doradca Prezesa w Związku Banków Polskich, działacz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wieloletni pracownik naukowy na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W latach 1989-1991 doradca wicepremiera prof. Leszka Balcerowicza, wcześniej Dyrektor Generalny Urzędu Rady Ministrów i doradca  w procesie reformy gospodarczej lat 80. Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1971 roku doktor nauk technicznych. Odbywał staże naukowe i studia podyplomowe m.in. w Zurychu i Londynie. Swoją karierę w bankowości związał z bankami takimi jak PEKAO SA, PKO BP, BGŻ, czy Polskim Bankiem Inwestycyjnym.

 


Małgorzata Mańka-Szulik - Z wykształcenia matematyk, jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Politycznie bezpartyjna. W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku.

 

 

 


Beata Mazur - Z bankowością związana jest od 1996 roku, karierę rozpoczęła od stanowiska referenta w banku BPH S.A. poprzez Doradcę Klienta, Kierownika Zmiany do Kierownika Oddziału, aby dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi osiągnąć pozycję Dyrektora Oddziału.  Od 2008 roku  w Deutsche Banku zajmowała stanowisko Dyrektora Oddziału. W trakcie była trenerem technik sprzedaży, szkoliła nowoprzybyłą kadrę oraz uczestniczyła w wielu projektach związanych ze sprzedażą oraz standardami obsługi Klientów. Od stycznia 2011 roku w BRE WM S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji. Lubi nowe wyzwania - są inspiracją w działaniu. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Psychologii i Pedagogiki, Akademii Ekonomicznej - Studia Podyplomowe - Działalność Banków Komercyjnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Studia podyplomowe oparte na strukturze MBA. Ukończyła liczne szkolenia sprzedażowe. Jej zainteresowania to: książki, film, teatr, narty i motocykle.


Aldona Michalak -  Absolwentka Wydziału Rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów działała w organizacji studenckiej z silnym przekonaniem, że kobiety powinny mieć istotny udział w życiu społecznym i możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących studentów, a młodych kobiet w szczególności. Jest absolwentką licznych studiów i kursów w obszarach zarządzania jakością, monitorowania i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Jej kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z bankami (Bank Handlowy, PKO Bank Polski S.A., Bank Ochrony Środowiska). W 2001 roku została posłem na Sejm IV kadencji, w którym była członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz dwukrotnie przewodniczącą podkomisji sejmowych. Zainicjowała i koordynowała ustawę antylichwiarską, która została przyjęta zarówno głosami SLD jak i opozycji, tj. PiS. Zapisy ustawy chronią klientów przed zbyt wysokim oprocentowaniem kredytów i pożyczek. Od 2012 roku Przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich.


Agnieszka Michalska-Rechowicz - Od 8 lat Wykładowca na South Bank University w Londynie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie z Psychologii Zarządzania. Trener, certyfikowany praktyk rozwoju (CIPD) oraz coach (ICC, ICF) kompetencji miękkich - efektywność osobista, rekrutacje, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, kultura organizacyjna, Train the Trainer, mentoring oraz umiejętności coachingowe w biznesie. Jest certyfikowanym trenerem Coaching Clinic®- międzynarodowego szkolenia dla menedżerów i liderów w zakresie wykorzystywania umiejętności coachingowych w biznesie. Od 9 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w rolach HR Biznes Partner dla sektora korporacji i MŚP dla kadry zarządzającej oraz Managera ds. szkoleń w międzynarodowej korporacji odpowiedzialnego za szkolenia kilku tysięcy pracowników. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i University of Luton w Wielkiej Brytanii. Członek International Coaching Community, Coaching Partners, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii.


Tomasz Niciak - Ekspert fundacji w dziedzinie transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizował się w europeistyce, tematyce funduszy europejskich oraz zarządzaniu projektami. Od ponad dwóch lat dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Wieloletni specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, wyceny i oceny technologii, audytu technologicznego. Członek Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej w ramach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

 


Miłosz Omastka – Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach, od 14 lat Administrator Regionalny Programów Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Gmina Fair Play. Jako audytor przeprowadził ponad 400 audytów etycznych w polskich przedsiębiorstwach. Występował jako moderator lub prelegent na kilkudziesięciu konferencjach poświęconych Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ekspert programów z zakresu CSR – Zatrudniam bez uprzedzeń, Równe szanse, CSR dla Górnego Śląska. Wykładowca akademicki oraz dyplomowany trener zarządzania.

 

 


Ks. dr Grzegorz Polok – Pełnomocnik rektora ds. Akademickich  Warsztatów Pedagogicznych oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Duszpasterz Akademicki.. Od kilku lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations oraz etosem nauczyciela akademickiego, problemami uzależnień. Ma na swoim koncie publikacje z zakresu etyki biznesu, etyki w PR, oraz katolickiej nauki społecznej, między innymi: Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006; Rozwinąć skrzydła, Katowice 2009; W drodze do siebie, Katowice 2010; jako współautor: Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, Katowice 2006, Osoba-cnota-wartość, wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Katowice 2007, Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008, jako redaktor prac zbiorowych:  Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005;  Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia,  Katowice 2005; Ks. kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania, Katowice 2006. Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. AE Katowice 2008, Społeczna odpowiedzialność- aspekty teoretyczne i praktyczne, UE Katowice 2011.


Anna Rąplewicz - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Projektowych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Od początku swojej kariery tj. od 2005 roku związana z Izbą, zaangażowana w realizację licznych projektów przez nią prowadzonych. Certyfikowany Menedżer Zarządzania Innowacjami (certyfikat nr MI-110326-C-930 wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o. o.), akredytowany konsultant Krajowego systemu Usług w obszarze usług doradczych, Promotor Projektów Innowacyjnych, koordynator lokalny projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, zainicjowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Autorka ponad 40 publikacji w prasie branżowej i ogólnej na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym ze źródeł preferencyjnych (także środków pomocowych Unii Europejskiej). Trener w obszarze zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadziła ponad 50 szkoleń o tematyce przygotowywania biznes planów, prognozowania sprawozdań finansowych, sporządzania analiz finansowych, a także pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym dotacji Unii Europejskiej).


Sylwia Różycka-Jaroś - Dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się problematyką praw dzieci i kobiet. Od dwunastu lat członkini najstarszej organizacji kobiecej w Polsce – Ligi Kobiet Polskich. Zawodowo w latach 2004-2006 była Wicedyrektorem ds. Administracji w przedsiębiorstwie Malma Sp.z o.o. oraz konsultantem Zarzadu ds. Prawnych Browaru Braniewski Sp. z o.o. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego w firmie Rewitalizacja Sp. z o.o., a następnie Kierownika Działu Informacji i Przepisów w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie, którą sprawuje do teraz.


Małgorzata Ruprich - Ekspert Akademii Kreowania Wizerunku, absolwentka studiów  MBA w Oxford Brookes University- praca dyplomowa w zakresie roli i wykorzystania wizerunku w biznesie. Obecnie wykładowca akademicki, doktorant w jednej ze znanych uczelni. Wykładowca i trener biznesu a także stylizacji sylwetki i analizy kolorystycznej. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach, publikacje prasowe z zakresu mody.

 

 


Krzysztof Rytel - Absolwent Politechniki Śląskiej;  inżynier, doradca gospodarczy, finansista;  pracował w Polsce, we Włoszech i w Niemczech; brał udział w robotyzacji linii produkcyjnych we włoskich i niemieckich koncernach motoryzacyjnych; przez dziesięć lat prowadził katowicki odział Ernst & Young gdzie zajmował się doradztwem finansowym i podatkowym; pracował w takich koncernach jak General Electric we Włoszech czy PZU w kraju;  od dziesięciu lat związany z rynkiem inwestycji kapitałowych; brał udział w programie NFI; od 2008 r. pełni funkcje Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej Secus Asset Management S.A. gdzie przeprowadził kilkadziesiąt ofert instrumentów finansowych o wartości ponad 250 mln zł; członek wielu rad nadzorczych, w tym spółek publicznych; Prezes Zarządu Avanu Venture Capital Management Sp. z o. o.


Szymon Sikorski - Specjalista ds. komunikacji i strateg w Agencji PR Publicon. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations bieżącej kadencji, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl - zajmującego się wpływem internetu na transparentność komunikacji instytucji publicznych Pomysłodawca i organizator  Social Media Day Poland (http://socialmediaday.pl). Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.  Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów oraz PR Regionów 2.0. Ekspert i trener w programie Markowa Gmina. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, WSE im. ks. Tischnera w Krakowie. Trener i szkoleniowiec, autor wielu publikacji z dziedziny komunikacji.


Joanna Sochacka - Prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  Pełniła szereg funkcji kierowniczych. W Urzędzie Miasta Ruda była naczelnikiem Wydziału Innowacji i Pozyskiwania Funduszy. Od 2006 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji w mieście Ruda Śląska. Autorka lokalnych projektów, programów i strategii rozwoju gospodarczego. Inicjatorka powołania Akademii Innowacji i koordynator rozwoju Śląskiego Klastra Multimedialnego. Posiada liczne certyfikaty eksperta w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz doświadczenie w pracy eksperta Komisji Oceny Projektów samorządowych i biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na 2007-2013.


Tomasz Sucheta - Ekspert w projektowaniu zaawansowanych strategii komunikacji marketingowej w mediach cyfrowych. Jedyny specjalista w Polsce o bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Szkolił menedżerów i prowadził prezentacje dla klientów m.in. w Japonii, USA, Wlk. Brytanii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. W Polsce współpracował jako autor szkoleń dla ECU Marketing i Internet Standard. Jego doświadczenie obejmuje pracę jako Dyrektor Strategiczny dla agencji Hypermeda (największej polskiej agencji interaktywnej) i General Manager na kraje bałtyckie sieci Isobar (największej na świecie sieci firm marketingu interaktywnego). Portfolio autorskich realizacji obejmuje strategie komunikacji marek dla największych klientów rynku m.in.: Konica Minolta (projekt globalny), Olympus, Żywiec, Kompania Piwowarska, Procter&Gamble, Philip Morris, Eurozet, TVN, PKO BP, Credit Suisse, Wirtualna Polska, Grundfos, Bayer Polska, Rockwool, Lexmark Polska, Hewlett-Packard, Onet, PTC Era, Cyfrowy Polsat. Tomasz Sucheta jest autorem kilkuset publikacji, które ukazały się w branżowej prasie marketingowej w kraju i zagranicą, dotyczących nowoczesnych strategii komunikacji internetowej, i rynków interaktywnych.


Grażyna Szymborska - Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Na stanowisko dyrektor naczelnej Filharmonii Śląskiej powołana drogą konkursu 1 marca 2001 roku. Przez 12 lat (1990-2002) była radną Rady Miejskiej w Katowicach, kierując jej komisjami kultury, edukacji i sportu. Były radiowiec studenckiego Radia Politechniki Gdańskiej, była Grażyna Szymborska członkiem założycielem: Towarzystwa Zachęty Kultury, Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych, Stowarzyszenia „Proscenografia” i Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, Fundacji „Ziarno Talentu” i Fundacji „Sztuczne rafy”; w trzech ostatnich aktywnie działa. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zarządzania kulturą uzupełniły wiedzę opartą o jej dotychczasowe doświadczenia radnej i dyrektora. W Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. J. Ziętka ukończyła też studia z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wyprowadziła Filharmonię z impasu finansowego. Z wielkim rozmachem zrealizowała dwa ostatnie – VII w 2003 i VIII w 2007 – Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów im. G. Fitelberga, którym z jej inicjatywy towarzyszyło wiele przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych. Pod jej nadzorem i według jej koncepcji realizowane są obecnie przygotowania do kolejnego IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga zaplanowanego na listopad 2012 r.


Bartosz Świdziński - Główny Specjalista, Dział Rozwoju Rynku, Zespół Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Akademii Koźmińskiego o kierunku Finanse i Bankowość i specjalizacjach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Symulacje Inwestycyjne i Kapitałowe. Doświadczenie w zakresie prowadzenia transakcji na rynku kapitałowym zdobyte podczas pracy w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Od 2007 roku  związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. gdzie  bierze udział w tworzeniu, aktualizacji oraz realizacji strategii GPW w obszarze współpracy i rozwoju  Sieci Biznesowej GPW. Odpowiedzialny za pozyskiwanie i współpracę z inwestorami, pośrednikami ( domy maklerskie, banki inwestycyjnie, firmy inwestycyjne) oraz emitentami na rynku akcji i długu, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Aktywnie uczestniczy w realizowaniu projektów giełdy mających na celu rozwój infrastruktury i oferty produktowej. Poza szkoleniami jest częstym prelegentem na konferencjach poświęconych rynkowi kapitałowemu, w szczególności dotyczących inwestowaniu i pozyskiwaniu finansowania.


Piotr Wojaczek - Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce; Członek  Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego; Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz  Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie doktorant studiów DBA Polskiej Akademii Nauk. Pod jego kierownictwem Zarząd Spółki opracował i wdraża „Plan Rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” oraz opartą na długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy z Inwestorami strategię marketingową Spółki, dzięki której strefa jest niekwestionowanym liderem polskich SSE. Piętnaście lat funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  to  zagospodarowane kilka Parków Przemysłowych o łącznej  powierzchni ponad 1000 ha gruntów, w których dzięki pozyskanym dla Śląska inwestycjom  za ponad  17 miliardów PLN powstało  ponad 47 tysięcy miejsc pracy. Laureat licznych nagród, w tym: przyznawanej w ramach programu ISTTD ARCHITECTS & PIONEERS AWARDS PROGRAM  nagrody w kategorii DEVELOPING NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli).


Aneta Zacharz - Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, London School of Public Relations i Szkoły Głównej Handlowej. Stypendystka Universtite Charles de Gaule, Lille.  Praktyk PR, szkoleniowiec, anglista, doktor nauk humanistycznych, tłumacz. Właściciel Montrilo, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu marketingu i PR w tym usług szkoleniowych. Współpracowała m.in. z takimi firmami i instytucjami jak Agito SA, Grupa i3D, OS3 Group, Grupa Satus, Reporter SA, czy SKOK Wesoła. Jej zainteresowania zawodowe to obszar zagadnień związanych z zintegrową komunikacją marki (PR i marketing), coachingiem i psychologią w biznesie. Prywatnie zafascynowana kulturą, sztuką i literaturą.

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019