Czy możliwe jest samodzielne działanie dziecka w sądzie?

Jeżeli dziecko występuje w sprawie jako pokrzywdzony, to nie może ono samodzielnie działać ani w toku postępowania sądowego, ani przed prokuratorem. W imieniu osób pokrzywdzonych które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia w sądzie działa ich prawny opiekun lub wyznaczony do tego kurator.

Osoba pokrzywdzona - kto to?

Za osobę pokrzywdzoną uważa się taką, której dobro zostało naruszone w sposób bezpośredni lub też zagrożone w wyniki dokonanego przestępstwa. Aby zatem otrzymać tytuł osoby pokrzywdzonej, naruszone musi zostać nasze dobro osobiste – przysługuje ono wyłącznie nam samym i jest chronione przez polskie prawo. Pod tą definicją kryje się między innymi nietykalność cielesna, zdrowie, własność, dobre imię czy wolność seksualna. Warto jednak pamiętać o tym, że bezpośrednie naruszenie dobra przez sprawcę nie jest tutaj konieczne. Za przestępstwo uważa się już postępowanie, które prowadzi do samego tylko zagrożenia naszego dobra przez sprawcę. Osobą pokrzywdzoną może zostać każdy, kto znalazł się w takiej sytuacji – niezależnie od wieku; sprawia to, że może to być również małe dziecko. Powstaje jednak wówczas dość specyficzna sytuacja, bowiem osoby które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia nie mogą samodzielnie występować przed sądem czy prokuratorem i podejmować tam decyzji czy jakichkolwiek działań. Wciąż jednak mają one możliwość bronienia swojego prawa w trakcie trwania procesu. Sytuacje takie jak najróżniejsze przestępstwa i przemoc ze strony innych ludzi, kradzieże czy wypadki samochodowe nie omijają nikogo z nas, w tym również i małych dzieci. Nie jest to oczywiście nic miłego – tego typu wydarzenia niekiedy mogą pozostawiać bardzo trwały ślad na psychice danej osoby jak i jej bliskich. Z tego też powodu w miarę łagodne i sprawne przejście przez wszelkie formalności niezbędne do znalezienia i ukarania sprawcy danego czynu jest tutaj tak istotne. W polskim prawie istnieje wiele przepisów określających dokładny sposób postępowania z pokrzywdzonymi dziećmi. Zostały one skonstruowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu złagodzić ogromny stres, na jaki taka młoda osoba i tak jest narażona w toku postępowania sądowego.

Kto może występować w obronie osoby nieletniej?

Za prowadzenie działań sądowych w imieniu osoby nieletniej odpowiedzialni są specjalnie do tego wyznaczeni przedstawiciele. Mogą to być zarówno rodzice dziecka jak i opiekun czy kurator. Najlepszy jest jednak człowiek który sprawuje ciągłą opiekę nad dzieckiem i odpowiada za wszystkie aspekty jego życia codziennego. W momencie ukończenia 18 roku życia dziecko otrzymuje prawo do samodzielnego decydowania o osobie w toku postępowania sądowego i podejmowania działań według własnego uznania. W takiej sytuacji dotychczasowi reprezentanci tracą prawo do pełnienia tej funkcji.

16 maja 2020